Gratas

Gratas

Gratas Sparnauskas
www.myspace.com/dnbclimax


Kaip radai savo muzikà?
Na, vis¸ pirma, að uþaugau supamas muzikos. Mano mama grodavo orkestruose ir ðiuo metu moko vaikus ir suaugusius groti pianinu ir smuiku. Taigi nuo maþ¸ dien¸ namuose buvo pilna muzikos instrument¸. Taèiau meilë Amen Break’ui atkeliavo, kai man buvo apie trylika ar keturiolika met¸. Labai suþavëjo Dancehall’as, Jungle’as, Ragga, Reggea’is, UK Garage’as ir, þinoma, Drum’n’bass’as. Tas tirðtas jamaikietiðkas vokalas ir greitas d’n’b ritmas tiesiog pasiglemþë mano ðirdá.O kaip sugalvojai groti publikai?
Nebuvo daug ko galvoti, tesiog labai ásimylëjau drum’and’bass’à ir nusprendþiau, kad klausytis ir mëgautis man negana.

Ar daþnai repetuoji?
Ið pradþi¸ grodavau nesustodamas po aðtuonias valandas per dienà, kol atëjusi motina atimdavo laidus. Taèiau paskutiniu metu nebeturiu patefon¸, todël repetuoju grodamas publikai ;).

Paruoði setà ar viskas priklauso nuo nuotaikos blyksni¸ grojant?
Niekada neruoðiu set¸, tiesiog kiek esu band¿s ruoðti setà, niekada nebuvau patenkintas galutiniu rezultatu. Tesiog jauèiuosi supanèiotas, kai groju setà, kuris buvo paruoðtas, jauèiuosi suvarþytas. Visada groju pagal nuotaikà, publikà ir blyksnius ;).

Kur labiausiai patiko groti ? Kur labiausiai patiko groti?!
Na, daug kur, dabar gyvenu San Franciske ir maèiau labai daug ádomi¸ rengini¸ su daugybe þmoni¸. Linksmiausias buvo mano pirmasis kartas, kai grojau renginyje, kuris vyko bare “Pas Erlickà“. Panaðus jausmas kaip nekaltybës netekimas. Labai jaudinausi, rankos drëko be proto, prieð mane buvo daug daugiau þmoni¸, nei tikëjausi, pamenu, net bijojau akis pakelti, taèiau kaip pirmà kartà sugrojau puikiai. Baigus setà uþplûdo didelis dþiaugsmas.Ar Tau grojant buvo nutik¿ kas nors neáprasto?
Taip, daug visoki¸ keist¸ nesàmoni¸ yra nutik¿. Pamenu, pribëg¿s þmogënas pradëjo viduryje seto sukinëti mano plokðteles, vargðà apsauginiai aukðtyn kojomis iðmetë ið klubo. Bet taip jam ir reikëjo, labai suerzino. Grojant gamtoje porà kart¸ numirë generatorius ir vël per patá seto vidurá nebuvo elektros. Setà sugadino, bet tikrai ne nuotaikà.Kokios nuotaikos ir mintys aplanko Tave grojant?
Nuovargis. Visada stengiuosi sugroti geriau nei bet kas kitas, taèiau kaip ir visiems dj’ams, manau, tiesiog apima tas ðiltas jausmas, kai publika ðokinëja ið dþiaugsmo tau grojant. Tada mane labai ákvepia kurti muzikà, tiesiog pasisemiu energijos naujai dienai.

Kokius mëgsti renginius kaip lankytojas?
Ið tikro tai labai pasiilgau tikr¸ ACID Renegade’¸, OLD School reiv¸, tikr¸ underground’¸. Pasiilgau purvin¸ rusi¸ su daug garsiai grojanèios piktos muzikos ir to rimto, pakylëto jausmo. Tiesiog jau pavargau nuo klub¸ ir t¸ graþi¸ sukneli¸, ir berniuk¸ su pudruotais þandais. Geriausiai laikà praleidþiu iðskirtiniuose Renegade’uose arba gamtoje.

Kur dingsta pogrindiniai renginiai? Lieka tik klubai?
Ai, net neþinau, kaip èia tau atsakyti á ðità klausimà. Að manau, kad þmonës tiesiog prakiðo krûvà pinig¸, darydami renginius, ir bijo iðsikasti sau duob¿ bekartodami tà paèià klaidà.

Kuriose Vilniaus vietose Tau patinka leisti laikà ?
Na, á Vilni¸ atvaþiuoju kas antri metai, taigi man patinka bûti VILNIUJE!

Tavo mëgstamiausi dj'ai?
Dj Hype’as, Grooverider’is, Fabio, Marky’s, LTJ Bukem’as, Andy C ir labai, labai daug kit¸.

Tavo mëgstamiausi elektroninës muzikos stiliai/atlikëjai?
Stiliai: Drum’n’bass’as, Junlge’as, Dancehall’as, UK Garage’as, Electro, Dubstep’as, Minimal Techno. Atlikëjai: Sub Focus, SPY, Generation Dub, Alex Perez, Chase & Status, Hazard, Moby.

Tavo mëgstamiausi ne elektroninës muzikos stiliai/atlikëjai?
Að nemanau, kad ðiomis dienomis yra dar lik¿ “ne elektroninës” muzikos, nes viskas pagaminta kompiuteriu. Gera muzika yra gera muzika, stilius nëra svarbus.

Koks Tavo patarimas norintiems tapti dj'ais?
Tapk! Ne raket¸ mokslas.

Tavo þodis Lietuvos jaunimui...
Baikite rûkyti cigaretes!!!

Ar turi kà pasakyti apie televizijà ar apskritai apie þiniasklaidà?
Þiniasklaida yra gerai, televizija dar geriau. Þmonës nori þinoti naujienas ir kas vyksta pasaulyje, o kalbant apie muzikà, tai kiekvienas bûtent ir nori pakliûti á televizijà ar spaudà. Norisi iðskleisti sparnus, kad þmonës þinot¸, kas tu toks esi.

Kokie Tavo netolimos ateities planai, susij¿ su muzika?
Net neþinau, kas yra artima ir kas tolima ateitis. Vis daugiau ir daugiau groju publikai ir, kiek ámanoma, daugiau laiko skiriu muzikos kûrybai.

Kokie Tavo netolimos ateities planai, nesusij¿ su muzika?
Man ðie du klausimai labai susipyn¿. Po met¸ ar dvej¸ tikiuosi pasiraðyti kontraktà su kokia nors Europos árað¸ kompanija. Viskas priklauso nuo to, kiek laiko skirsiu muzikos kûrybai.

Kà valgai pusryèi¸?
Visada skirtingai. Taèiau stengiuosi valgyti kà nors lengvo. Mëgstu salotas (“Cezario”, “Garden Salad”) ar naminá moèiutës viðtienos sultiná.

Koks Tavo mëgstamiausias patiekalas ið bulvi¸?
Cepelinai su spirgais ir alumi.

Koks Tavo hobis? (be muzikos)
Sportas, triatlonas.O jeigu bûtum ne dj'us, kuo norëtum bûti ir kà veikti?
Kosmonautas.

Ar paliktum Þemës planetà visam laikui, skriedamas su tyrinëtoj¸ ekspedicja á kitas galaktikas? Kodël taip arba kodël ne? :)
Þinoma!!! Palinkèiau ið smalsumo. Kai þiûriu “Discovery”, visada keliu sau klausimà: kur yra kosmoso ribos, kur pasibaigia visos galaktikos? Kosmosas pilnas juod¸j¸ skyli¸, milþiniðk¸ sprogim¸, taèiau kur yra ribos?! Kur prasideda ir pasibaigia kosmosas? Þemë yra apvali, tai kosmosas irgi? Kas ta juoda tuðtuma, pilna visoki¸ planet¸?
Fasten your seatbelts we are going to SPACE!

Ar prisimeni kà nors ið t¸ laik¸, kai lankei Dj Mokyklà?
Þinoma, viskà prisimenu. Pamenu, buvo geras jausmas susipaþinti su tavimi, Mindaugai, ir vis dar yra malonu bendrauti. Cheers mate, big ups for the creative arts.

Tavo mintys (pasiûlymai) apie DJ Mokyklà...
Reklamuokis! Yra daug daugiau þmoni¸, kurie norët¸ apsilankyti DJ Mokykloje, nei tu galvoji!

Dabar vël sëdime DJ Mokykloje, patalpos ir vël kitos. Koks jausmas?
Þmogau, dar nebuvau Dj Mokyklos naujose patalpose, taèiau, manau, kad bus geras jausmas. Apsilankysiu gráþ¿s á Lietuvà.

Kokia Tavo sëkmës paslaptis? A?
Dirbk kaip paskutiná kartà, grok, kol pavargsi, ir grok dar! Kurk muzikà, kol nebesikurs, ir kurk toliau. Kitaip sakant, tie, kurie nori, tie, kurie dirba, tie, kurie stengiasi, tie ir turi.

Labiausiai Tau patikusi knyga? Filmas? Miestas?
Visai neseniai skaièiau Þ. Verno “Penkiolikos met¸ kapitonas”. Mëgstamiausias filmas: “It’s all gone: Pete Tong”. Miestas Londonas.

Kokios spalvos ar spalva dominuot¸ Tavo darbo kambaryje, miegamajame, virtuvëje?
Darbo kambaryje dominuot¸ tamsiai mëlyna spalva, o viena siena bût¸ ðviesesnio atspalvio. Miegamasis lengvai þalsvas, virtuvëje ryðki oranþinë ir juoda.

Big ups !!!!


2009-11-11

created by baugu.net